Άδεια – Μελέτη Φωτοβολταικών

Άδεια – Μελέτη Φωτοβολταικού Πάρκου

Η εταιρεία Τελώρ Ενεργειακή ΙΚΕ δραστηριοποιείται στη κατηγορία των ενεργειακών έργων που αφορούν τα φωτοβολταϊκά.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών είναι ενα διαρκώς εξελισσόμενο επενδυτικό περιβάλλον το οποίο προσφέρει μεγάλο κέρδος στον ιδιοκτήτη του αλλά και στο περιβάλλον.

Η Τελώρ Ενεργειακή ΙΚΕ αναλαμβάνει :

1. Αξιολόγηση Καταλληλότητας γηπέδου

Είμαστε εκεί για να σας βοηθήσουμε για την επιλογή του κατάλληλου χώρου για να εγκατασταθεί το φωτοβολταικό σας Πάρκο έτσι ώστε να η οικονομική σας επένδυση να αποδόσει τα μέγιστα και να προλάβουμε αδειοδοτικά κωλύματα.

2. Προμελέτη, Οικονομική Αξιολόγηση

Μέσω κατάλληλων πακέτων λογισμικού ανάλυσης των μετεωρολογικών δεδομένων και προσομοίωσης της λειτουργίας της εγκατάστασης, μπορούμε να δούμε τις δυνατότητες παραγωγής του σταθμού, οπότε έχουμε την οικονομοτεχνική μελέτη όπου θα μας αξιολογήση οικονομικά την επένδυση.

 3. Συνταξη Φακέλου

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για τη σύνταξη του πλήρη φακέλου και κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταικό πάρκο απαιτεί μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την αδειοδότηση από διάφορες αρχές όπως ο ΔΕΔΔΗΕ, Ρ.Α.Ε. κτλ , επίσης τη σύνταξη μελετών Περιβαλλονικών Επιπτώσεων, Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, Άδεια ή εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής, Λειτουργίας και Εγκατάστασης. Όλα τα παραπάνω τα αναλαμβάνουμε ώστε να διεκπεραιωθεί σωστά και γρήγορα η επένδυση σας.

 4. Χωροθέτηση Εγκατάστασης

Χωροθετούμε την Φ/Β εγκατάσταση.

Για να μπορέσει να γίνει η έναρξη της Κατασκευής του έργου θα πρέπει προτίστως να έχουν διασαφιστη βασικές παράμετροι όπως η θέση των αντιστροφέων, του οικίσκου, το σύστημα στήριξης, συνδεσμολογία των πάνελς, διατομές καλωδίων, ασφάλεια του πάρκου κτλ. Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο σας παρέχουμε τη βέλτιστη λύση ώστε να πραγματοποιηθεί η καλύτερη δυνατή κατασκευή.

Άδεια – Μελέτη Net Metering

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος Net Metering είναι μια συμφέρουσα λύση για το μηδενισμό κατανάλωσης ενέργειας.

Επεξήγηση Όρου Net Metering :

1. Γενική Ιδέα

 • Γίνεται εγκατάσταση από Ιδιώτες, Επιχειρήσεις και Βιομηχανίες που έχουν την Κυριότητα του χώρου, είτε εκμισθώνουν το χώρο εγκατάστασης (έχοντας εξασφαλίσει την ε΄γγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη) ενός φωτοβολταικού συστήματος και συμψηφίζονται οι καταναλώσεις σας με την παραγώμενη ενέργεια.
 • Κάθε 3 χρόνια γίνεται εκκαθάριση.
 • Επιτρέπεται και η εγκατάσταση και σε άλλο χώρο εκτός του χώρου των καταναλώσεων σας Virtual Net Metering αποκλειστικά μόνο για αγρότες και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελής ή άλλου δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς.
 • Επιτρέπεται η τοποθέτηση επι κτηρίου ή και επί γηπέδου.
 • Υπάρχει όριο εγκατάστασης έως το 100 % της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης:

Παροχές ΔΕΔΔΗΕ

 • Για αυτοπαραγωγούς Μέσης Τάσης η ανώτατη Ισχύς του Συστήματος Net Metering έχει μέγιστο τα 3MW.
 • Για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελέις ή άλλους σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος το όειο ισχύος είναι τα 500kW
 • Για εγκαταστάσεις έως 10.8kW και 5kW προβέπεται η δυνατότητα σύνδεσης με απλή ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ για την γρηγορότερη εγκατάσταση μικρών φωτοβολταικών σταθμών σε Στέγες και επαγγελματικά κτήρια.
 • Το μεγαλύτερο Πλεονέκτημα του  Net Metering είναι ότι ο καταναλωτής δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές στις τιμές ρεύματος καθώς είναι Ενεργειακός ο Συμψηφισμός.

2. Διαδικασία Συμψηφισμού

 • Ο συμψηδισμός διενεργείτε σε κάθε εκκαθαριστικό Λογαριασμό, άν έχετε διοχετεύσει στο Δίκτυο παραπάνω ενέργεια από αυτή που έχετε απορροφήσει τότε έχετε πιστωτικό που μεταφέρεται και συμψηφίζεται στην επόμενη εκκαθάριση, αν ισχύει το αντίθετο τότε υπάρχει χρέωση.
 • Κάθε 3 χρόνια παό την ενεργοποίηση διενεργείτε η τελική εκκαθάριση και αν έχετε πιστωτικό τότε χάνεται.
 • Σχετικά με τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις υπολογίζονται μόνο βάση της απορροφηθείσας από το Δίκτυο Ενέργειας.
 • Ενώ οι χρεώσεις για ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) υπολογίζονται βάση της συνολικής πραγματικής κατανάλωησς της εγκατάστασης όπου προκείπτη από το άθροισμα της απορροφηθείσας και της παραχθείσας από το Φ/Β ενέργειας μείων την εγχυθείσα στο δίκτυο ενέργεια.
 • Οι λοιπές χρεώσεις ( Ειδικό φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5%, Φ.Π.Α.) υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

 3. Συνταξη Φακέλου – Αδειοδοτική Διαδικασία

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για τη σύνταξη του πλήρη φακέλου και κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 • Καταθέτουμε αίτηση για Σύνδεση στο ΔΕΔΔΗΕ
 • Εντός 1 Μήνα ο ΔΕΔΔΗΕ μας χορηγεί την προσφορά Σύνδεσης.
 • H διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς Υψηλής και Μέσης Τάσης και σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου ή επέκτασης υποσταθμού Υψηλής ή Μέσης Τάσης.
 • Υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή με τον οποίον είναι συμβεβλημένος ο αυτοπαραγωγός. Η σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.
 1. Αίτηση ΔΕΔΔΗΕ
 2. Υπογραφή Όρων Σύμβασης
 3. Πιστοποιήση Μετρητη
 4. Κατασκευή Έργου
 5. Υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού

4. Net Metering με Αποθήκευση Ενέργειας

Βάση του: Ν.4513/2018 – ΦΕΚ 9Α/23/1/2018

“Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και συστημάτων αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού”