Υπηρεσίες Μηχανικού

Με έμφαση στη λεπτομέρεια

Πως θα μπορούσαμε να φανούμε χρήσιμοι;

Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου

Στην Εταιρεία Τελώρ Ενεργειακή Ε.Ε. παρέχονται υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου, το τμήμα μελετών μας μπορεί να κάνει αυτοψία στο χώρο σας, να συζητήσει μαζί σας για το θέμα προς επίλυση και να εκπονήσει την απαραίτητη Μελέτη για κατάθεση σε Δημόσια Υπηρεσία είτε για εφάρμογη πάνω στο έργο σας.

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε αφορούν σε πάσης φύσεως κτήρια, κατοικίες, βιομηχανίες κτλ. Πρόκειται για Ηλεκτρολογικές Μελέτες, Θέρμασνης-Ψύξης, Ενεργειακές . Έπειτα στο πλαίσιο των ποιοτικών υπηρεσίων που θέλουμε να προσφέρουμε, μετά την μελέτη υπάρχει και η δυνατότητα της επιθεώρησης με κατάλληλα όργανα ώστε να διασφαλισίσουμε ότι αυτά που έχουν μελετηθεί έχουν και εφαρμοστεί.

Τέλος η εξειδίκευση μας στην Ενέργεια μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες Βελτίωσης Ποιότητας Ισχύος σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Βιομηχανιών και Επαγγελματικών Κτηρίων, ομάδα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών επιθεωρεί το χώρο σας με κατάλληλα όργανα Power Analyzer, κάνει data analytics με σύχρονες μεθόδους και προτείνει και εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα – φίλτρα ώστε να η εγκατάσταση να λειτουργεί σωστά και το κόστος Λειτουργίας του Εργοδότη να είναι αυτό που πρέπει.

services-tabs-139154408

Μέτρηση & Βελτίωση Ποιότητας Ηλεκτρικής Ισχύος

Κάθε Ηλεκτρική Εγκατάσταση που τροφοδοτείτε από το δίκτυο υπόκειται σε κάποια φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν την λειτουργία της και την αξιοπιστία του εξοπλισμού της, όσο πιο μεγάλη είναι η εγκατάσταση τόσο πιο απαραίτητη είναι η βελτίωση της ποιότητας ισχύος.

Τέτοια φαινόμενα είναι, οι Διακοπές ( στιγμιαίες, μικρής διάρκειας, μεγάλης διάρκειας), μεταβατικά ( ταλαντωτικά και κρουστικά), μεταβολές πλάτους αργές, ταχείες, Flicker (Υποτάσεις – Υπερτάσεις) , μεταβολές της συχνότητας, ασυμετρία και τέλος παραμόρφωση της κυματομορφής από αρμονικές, DC συνιστώσες, εγκοπές και θόρυβο. Κάποια από τα παραπάνω δημιουργούνται από το δίκτυο και κάποια από την ποιότητα των συσκευών μας.

Κάνουμε μετρήσεις με διαπιστευμενα κατασκευής 2023 Όργανα του συντελεστή T.H.D. ( Total Harmonic Distortion ).

Έπειτα αναλύουμε τα δεδομένα και εκδίδουμε πλήρες Report το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στους ελέγχους για το ISO είτε για τον Ενεργειακό σας έλεγχο κτλ. 

Επίσης σε όλα αυτά ερχόμαστε να δώσουμε λύση μέσω συγκεκριμένω διαδικασιών και μελέτών, με την χρήση καταλληλων φίλτρων είτε κεντρικά είτε σε μεμονωμένο φορτίο.

Τα οφέλοι είναι πολύπλευρα.

Για τον Εργοδότη σαφώς το πιο σημαντικό είναι το κόστος το οποίο στο Λογαριασμό του ρεύματος μειώνεται σε μεγάλο βαθμό καθώς μειώνεται η ζήτηση ενέργειας και η κατανάλωση κιλοβατώρας, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι η ποιότητα της εγκατάστασης η οποία αναβαθμίζεται.

Αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης των μηχανών, μειώνεται η ανάγκη συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού και αυξάνεται η διάρκεια ζωής του, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα των PLC δεν αποσυγχρονίζουν και μειώνεται ο κίνδυνος διακοπής της παραγωγής ή της λειτουργίας ενος επαγγελματικού χώρου.

Στο παρελθόν τα φορτία ήταν πιο γραμμικά και το κόστος ενέργειας πιο μικρό, οπότε το μόνο που είχε σημασία ήταν η παραγωγή και η λειτουργία, επίσης η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια συνολικά ήταν μικρότερη, τώρα έχουν εισαχθεί στις εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικά Ισχύος ( Inverter) , led φωτιστικά κτλ τα οπόια ναι μέν έλυσαν πολλά σημαντικά προβλήματα και μείωσαν το άμεσο κόστος λειτουργίας όμως είσηγαγαν κάποια νέα προβληματα  τα οποία επηρεάζουν την εγκατάσταση σημαντικά και το γεγονός εντείνεται όταν υπάρχει και φωτοβολταική εγκατάσταση στο χώρο, όλα αυτά σε συνδυασμό με την διεσπαρμένη παραγωγή και την αύξηση ζήτησης από το δίκτυο κρίνουν την βελτίωση της ποιότητας της ηλεκτρικής ισχύος αναγκαία για κάθε εγκατάσταση.

Η εργασία αυτή εκτελέιτε σε κάποια βήματα:

  1. Αρχικά μηχανικός από την ομάδα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της εταιρίας μας θα επισκεφτεί τον χώρο σας για να εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος χωρίς κάποιο κόστος.
  2. Επειτα θα σταλεί προσφορά για την 1η Αυτοψία – Μέτρηση με κατάλληλα όργανα Power Analyzer όπου θα αναδείξει την κατάσταση της εγκατάστασης και θα μας επιτρέψει να εκπονήσουμε την ενεργειακή μελέτη και να βρούμε-υλοποιήσουμε τις κατάλληλες λύσεις που θα είναι προσαρμοσμένες στη δική σας εγκατάσταση.
  3. Οπότε μετά την 1η Αυτοψία θα γίνει ανάλυση των δεδομένων και ενεργειακή μελέτη ώστε να καθορίσουμε το πλάνο των επεμβάσεων που θα πρέπει να διενεργηθούν στο χώρο και θα σταλεί η σχετική προσφορά – μελέτη για την υλοποίηση.
  4. Τέλος θα ακολουθήσει η εφαρμογή των λύσεων βάση προσφοράς ώστε να επιτύχουμε την αναμενόμενη απόδοση.

Μελέτη και Επιθεώρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων

Το γραφείο μας εκπονεί τις Παρακάτω Μελέτες για οποιοδήποτε κτήριο:

Μελέτη και Επιθεώρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Στα πλαίσια μιας Ανέγερσης Νέου κτηρίου είτε σε ανακαίνιση είναι απαραίτητο πρίν από κάθε εργασία να εκπονηθεί η αντίστοιχη μελέτη ώστε να αναδειχθούν με λεπτομέρεια οι σημαντικές συνιστώσες του έργου και να καθοριστούν οι παράμετροι που θα σας εξασφαλίσουν μια ασφαλή και λειτουργική εγκατάσταση υπό όλες τις συνθήκες.

Η Ηλεκτρολογική μελέτη εκπονείτε βάση του νέου προτύπου ΕΛΟΤ 60364:2020 και μετά την κατασκευή παρέχεται η δυνατότητα να έρθει Μηχανικός της εταιρίας και να επιθεωρήσει την εγκατάσταση με κατάλληλο όργανο ώστε να διαπυστωθεί αν έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτήσεις των κανονισμών.

Αρχικά θα πρέπει να γίνει μια αυτοψία στο ακίνητο είτε ένα ραντεβού διερεύνησης αναγκών ώστε να καταγράψουμε τις επιθυμίες σας και έπειτα να σας καθοδηγήσουμε στη ορθή υλοποίηση τους, τέλος εκπονείτε η μελέτη που παραδίδεται και στον εγκαταστάτη, καθώς και οδηγίες ως προς την αποτελεσματική ερμηνεία της.

Μελέτη και Επιθεώρηση Φωτοβολταικής Εγκατάστασης

Σχετικά με τις Φωτοβολταικές εγκαταστάσεις αυτές που μελετάμε είναι 2 ειδών.

Η 1η αφορά κτήρια κατοικιών και επαγγελματικών χώρων για συμψηφισμό ή αυτονόμηση και η 2η αφορά Φωτοβολταικά Πάρκα ώς επένδυση στον τομέα της ενέργειας.

Μια κατοικία ή ένας επαγγελματικός χώρος μπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταικό σύστημα κατ’προτίμηση στο δώμα του χώρου και η ενέργεια που θα παράγει το Φωτοβολταικό θα παρέχετε στον χώρο όταν είναι ενεργός ειδάλλως θα εγχέεται στο δίκτυο, όταν δε φτάνει η παραγωγή επειδή η ζήτηση του χώρου είναι αυξημένη τότε θα τροφοδοτείτε ο χώρος και από το δίκτυο, αυτό είναι το Net Metering δηλαδή ο ενεργειακό συμψηφισμός. Βάση τιμολογιακής πολιτικής του παρόχου που συμβάλεστε γίνεται εκκαθάριση και πληρώνετε μόνο τις παραπάνω κιλοβατώρες που έχετε τραβήξει από το δίκτυο σε σχέση με αυτές που έχετε δώσει στο δίκτυο.

Για τις κατοικίες υπάρχει ενεργό πρόγραμμα το Φωτοβολταικά στη Στέγη το οποίο δίνει επιδότηση στην τοποθέητηση του συστήματος υπό την προυπόθεση ότι θα τοποθετηθεί και Μπαταρία όπου θα τροφοδοτεί μόνο την κατοικία.

Επίσης μπορεί ένας χώρος να αυτονομηθεί και να παράγει μόνος του την ενέργεια που χρειάζεται μέσω του φωτοβωλταικού, μπαταριών και γεννήτριας, η μελέτη αυτή πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη ώστε να μην υπάρξει ο περίπτωση να μείνει χωρίς τροφοδοσία ο χώρος λόγο εσφαλμένης διαστασιολόγησης των φορτίων.

Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα του Virtual Net Metering όπου μπορεί να τοποθετηθεί ο σταθμός σε απομακρυσμένο χώρο και να αντιστοιχηθεί με έναν ή περισσότερους μετρητές και αφορά Νομικά Πρόσωπα και Ενεργειακές Κοινότητες όχι ιδιώτες.

Η 2η κατηγορία της επένδυσης σε φωτοβολταικό σταθμό αφορά το οικονομικό κέρδος από την διαδικασία και όχι τον συμψηφισμό κατανάλωσης.

Αυτό που χρειάζεται να δούμε αρχικά είναι πόσες κιλοβατώρες θέλουμε να συμψηφίσουμε στην 1η Κατηγορία και τι χώρο έχουμε διαθέσιμο και στη 2η ποιο είναι το μέγεθος του αγροτεμαχίου.

Σε όλες τις περιπτώσεις αρχικά γίνεται Αίτηση στο ΔΕΔΔΗΕ για να μας βγάλει την προσφορά για το κόστος σύνδεσης ενώ για έργα άνω τον 1000kW τότε θα πρέπει να γίνει αίτηση στη ΡΑΕ για έκδοσης άδειας Παραγωγής αρχικά και έχει λίγο μεγαλύτερη διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να έρθουμε σε μια επικοινωνία να συζητήσουμε τι σκέφτεστε να επενδύσεται ή να συμψηφίσετε και να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο που θα σας εξυπηρετεί.

Μελέτη και Επιθεώρηση Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

Κάθε σύχγχρονη κατοικία ή επαγγελματικός χώρος ο οποίος κατασκευάζεται ή ανακαινίζεται θα πρέπει να πληροί κάποιες απαιτήσεις ώς προς την ενεργειακή απόδοση, όπως Θερμομόνωση κελύφους, Κουφώματα, Συστήματα θέρμανσης – ψύξης και Ηλιακά συστήματα ώστε το ενεργειακό του αποτύπωμα στο περιβάλλον να είναι το ελάχιστο δυνατόν.

Αναλαμβανουμε ενεργειακές μελέτες ΚΕΝΑΚ, Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ καθώς και αιτήσεις για τα επιδοτούμενα προγράμματα Εξοικονομώ. Κατέχουμε άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ Τάξης. 

Η ενεργειακή αναβάθμιση εκτός από τα οφέλη στο περιβάλλον παρέχει και σημαντικά οικονομικά οφέλη στον χρήστη αφού πλέον το κτήριο ελαχιστοποιεί την ενεργειακή ζήτηση του και την ενέργεια που λαμβάνει είναι σε θέση να την διατηρήσει στο περισσότερο χρόνο που αυτό είναι δυνατόν.

Μελέτη και Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων Θέρμανσης – Ψύξης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει και Μηχανολογικές μελέτες όπως οι Εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, είτε κατά την αρχική ανέγερση ενός κτηρίου είτε κατά την ανακαίνιση.

Η μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει όποιο σύστημα θέρμανσης επιθυμείτε είτε Αντλία θερμότητας είτε λέβητα αερίου κτλ καθώς και εγκατάσταση με σώματα ή Fan Coil ή ενδοδαπέδια, επίσης μπορούμε να μελετήσουμε την υποστήριξη του συστήματος από Ηλιακά Συστήματα.

Και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει η δυνατότητα επιθεώρησης με θερμοκάμερα ώστε να διαπυστώσουμε ότι η θερμοκρασία των τερματικών μονάδων είναι ίδια με την υπολογισμένη.

Αυτοματισμός Κτηρίων και Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου

Μια σύγχρονη κατοικία και ένας επαγγελματικός χώρος πρέπει να έχει πρόσβαση στις μέγιστες δυνατότητες που μπορεί να αποκτήσει και αυτό γίνεται μόνο με τον αυτόματισμό και το κεντρικό σύστημα ελέγχου.

Αρχικά για την κατοικία πρόκειται για τα όνειρα και τις προσδοκίες του κάθε ανθρώπου που μπήκε στη διαδικασία να την κατασκευάσει και αυτά ολοκληρώνονται μέσω της ενοποίησης των συστημάτων που έχει εισάγει και τον αυτοματισμό τους.

Μεταξύ άλλων τα συστήματα Θέρμανσης – Ψύξης δουλεύουν στο μέγιστο βαθμό παραγωγής και οικονομίας, η ασφάλεια αναβαθμίζεται και η διαχείρηση και επικοινωνία του κτηρίου με τον ιδιώτη ξεδιπλώνει δυνατότητες από ένα σενάριο χαλαρώνω που πατώντας ένα κουμπί όλα να δουλεύουν όπως επιθυμείτε έως τον πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο όλου του κτηρίου από όπου και να είστε.

Έπειτα σχετικά με τους επαγγελματικούς χώρους όπου πρέπει να λειτουργούν για τον σκοπό που έχουν φτιαχτεί ο οποίος δεν είναι άλλος από το κέρδος και την εξυπηρέτηση των πελατών τα οποία επηρεάζονται άμεσα από την λειτουργία, η οποία μέσω του αυτόματου ελέγχου παρακολουθείτε συνεχώς και ελέγχεται οποιαδήποτε στιγμή έτσι όποιο σφάλμα προκύψει αναγνωρίζεται άμεσα και μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία επισκευής σε πρώτο χρόνο, τα συστήματα δουλεύουν πάλι στο μέγιστο βαθμό παραγωγής και οικονομίας και μειώνεται έτσι σημαντικά το κόστος λειτουργίας, όπως και οι συντηρήσεις προγραμματίζονται εγκαίρως.

Τέλος ο εργοδότης μπορεί να δώσει στους πελάτες του υπηρεσίες υψηλού επιπέδου παρέχοντας σύχρνονη και μοναδική εμπειρία χρήσης του χώρου.

Στο γραφείο μας είμαστε Πιστοποιημένοι KNX Partner και μπορούμε να αναλάβουμε οποιοδήποτε έργο.

Μας εμπιστεύτηκαν

Με παρουσία στο χώρο από το 2015 διατηρούμε σταθερές συνεργασίες με αξιόλογους προμηθευτές και συνεργάτες και πάνω από όλα ανθρώπους καθώς και με δημόσια αναγνωρισμένους πελάτες.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Μπορείτε να γράψετε στη φόρμα παρακάτω το μυνημά σας και ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.